วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ค้นคว้าอิสระพี่ปอหกปี 2554


ทำไมพี่ปอหกต้องทำงานค้นคว้าอิสระ?

เป็นการประมวลองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่สะสมมา ให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน การแก้ปัญหา การประสานงานและการหาเวทีถ่ายทอด นำเสนอ รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการวางแผน การจดจ่อ ติดตามงานที่ทำและเข้าใจเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง