วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สร้างความเข้าใจแนวปฎิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับงานค้นคว้าอิสระให้กับผู้ปกครองชั้น ป.6

วันพฤหัสฯ ที่ 12 ก.ค. 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประชุมผู้ปกครอง คุณครูได้แจ้งเรื่องค้นคว้าและแนวปฏิบัติกับผู้ปกครอง ป.6 ดังนี้
- หากนักเรียนจะมาทำงานค้นคว้ากับครูที่ปรึกษาในช่วงวันหยุด ไม่อนุญาติให้นักเรียนขับรถมาเอง ให้ผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง
- นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นครูป้อม ครูโอ๋ ล่วงหน้า 3 วันก่อน คุณครูจะได้ทำสื่อสารส่งให้ผู้ปกครองรับทราบ
- งานค้นคว้าปีนี้ไม่ได้เน้นให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะที่โรงเรียนฯ มีเวลาให้สือค้นเพียงพอแล้ว
- ฝากผู้ปกครองช่วยแนะนำ ไม่อยากให้นักเรียนขับรถไปทำงานเป็นกลุ่มในช่วงวันหยุด

 งานค้นคว้าอิสระ มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาตลอด ในการแสวงหาคำตอบอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือ คือ เป็นที่ยอมรับ ได้เนื่องจากใช้การสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การทดสอบหลากหลายมาใช้ในการค้นคว้าอิสระ

งานค้นคว้าอิสระต้อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียน ประกอบกับมีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

     ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ 1-2 คน ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม ภาระงานของนักเรียน คือต้องมีสมุดบันทึกงานค้นคว้าอิสระ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจอย่างน้อยทุกสัปดาห์ และมีเอกสารรูปเล่มอย่างน้อย 40 หน้า และเป็นงานเขียนด้วยลายมือ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ : การตั้งสมมติฐาน

     วันนี้คุณครูยิ้มมาอธิบายการทำงานค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


1.ขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหา คือการระบุปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา
2.ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น หรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับ
3.ขั้นรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืยยัน อาจทำใด้โดยการสังเกตหรือการทดลอง
4.ขั้นสรุปผล คือการสรุปว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักและผล เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา


การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือการบ่งบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัว
ก่อนที่จะทำการทดลองจริง โดยอาศัยทักษะการสังเกต ประสบการณ์ ความรู้เดิม เป็นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนขึ้นนำเสนอหัวข้อ งานค้นคว้าอิสระ 2555

นักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 27 คน จะขึ้นนำำเสนอหัวข้องานค้นคว้าอิสระ ในQuarter 1/2555
โดยจะมีคุณครูเข้าร่วมรับฟังด้วย อย่างน้อย 2 คน คุณครูจะใช้คำถามตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และช่วยแนะนำ ชี้แนวทางในการศึกษางานค้นให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน


   งานค้นคว้าอิสระ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียน ประกอบกับมีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

  
ปล. เราจะไม่ใช่คำว่า "สอบงานค้นคว้า"

บทบาทของครูที่ปรึกษา- ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน เฉพาะคุณครูที่สอนระดับประถมศึกษา
- ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ
- ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนวทางงานค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2555

หลักการ
   เป็นการประมวลองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้เรียนรู้มา ให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน การแก้ปัญหา การประสานงานและการหาเวทีถ่ายทอด นำเสนอ รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการวางแผน การจดจ่อ ติดตามงานที่ทำและเข้าใจเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง

ในเชิงงานวิจัย วัตถุประสงค์จะสำคัญกว่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เจตน์จำนง คือ ความตั้งใจในการทำอะไรซักอย่าง(สำคัญกว่าเป้าหมายเพื่ออะไร)
เพื่อให้ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหาคำตอบอย่างน่าเชื่อถือ

เป้าหมาย คือ สิ่งที่บ่งบอกว่าเราไปถึงเด็กทุกคนในชั้น ป.6 (27 คน) ได้ทำงานค้นคว้าอิสระตามศักยภาพทุกคน

ขอบข่ายหัวข้องานค้นคว้าอิสระ
- เป็นปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
- มีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
- ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน

บทบาทของครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน เฉพาะคุณครูที่สอนระดับประถมศึกษา
- ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ
- ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม

ภาระงานของนักเรียน
- มีสมุดบันทึกงานค้นคว้าอิสระ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจอย่างน้อยทุกสัปดาห์
- มีเอกสารรูปเล่มอย่างน้อย 40 หน้า และ เป็นงานเขียนด้วยลายมือ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Mind Mapping ค้นคว้าอิสระ ของพี่ๆ ป.6/2554

ชิ้นงานสรุปความเข้าใจทั้งหมด ของงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
ปีการศึกษา 2554

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรยากาศนำเสนองานค้นคว้าอิสระปอหกครั้งสุดท้าย(ก่อนจบ)

    

        หลังจากพี่ๆ ป. 6 ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องที่ตนเองสนใจมาเกือบ 3 Quarter ในQuarter นี้ พี่ๆ ป.6 ได้ถ่ายถอดความเข้าใจเล่าสู่คุณครูฟังผ่านชิ้นงาน/ภาระงานที่หลากหลายรูปแบบ เช่น นิทาน การ์ตูนช่อง การแสดง Power point หรือแอนิเมชัน ซึ่งในการนำเสนอครั้งสุดท้ายนี้มีผู้ปกครองของแต่ละคนมาให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของลลูกๆ ด้วย