วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนวทางงานค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2555

หลักการ
   เป็นการประมวลองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้เรียนรู้มา ให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการคิดในการทำงาน การแก้ปัญหา การประสานงานและการหาเวทีถ่ายทอด นำเสนอ รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการวางแผน การจดจ่อ ติดตามงานที่ทำและเข้าใจเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง

ในเชิงงานวิจัย วัตถุประสงค์จะสำคัญกว่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เจตน์จำนง คือ ความตั้งใจในการทำอะไรซักอย่าง(สำคัญกว่าเป้าหมายเพื่ออะไร)
เพื่อให้ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหาคำตอบอย่างน่าเชื่อถือ

เป้าหมาย คือ สิ่งที่บ่งบอกว่าเราไปถึงเด็กทุกคนในชั้น ป.6 (27 คน) ได้ทำงานค้นคว้าอิสระตามศักยภาพทุกคน

ขอบข่ายหัวข้องานค้นคว้าอิสระ
- เป็นปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
- มีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
- ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน

บทบาทของครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน เฉพาะคุณครูที่สอนระดับประถมศึกษา
- ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ
- ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม

ภาระงานของนักเรียน
- มีสมุดบันทึกงานค้นคว้าอิสระ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจอย่างน้อยทุกสัปดาห์
- มีเอกสารรูปเล่มอย่างน้อย 40 หน้า และ เป็นงานเขียนด้วยลายมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น