วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนขึ้นนำเสนอหัวข้อ งานค้นคว้าอิสระ 2555

นักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 27 คน จะขึ้นนำำเสนอหัวข้องานค้นคว้าอิสระ ในQuarter 1/2555
โดยจะมีคุณครูเข้าร่วมรับฟังด้วย อย่างน้อย 2 คน คุณครูจะใช้คำถามตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และช่วยแนะนำ ชี้แนวทางในการศึกษางานค้นให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน


   งานค้นคว้าอิสระ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียน ประกอบกับมีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

  
ปล. เราจะไม่ใช่คำว่า "สอบงานค้นคว้า"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น