วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ : การตั้งสมมติฐาน

     วันนี้คุณครูยิ้มมาอธิบายการทำงานค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


1.ขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหา คือการระบุปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา
2.ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น หรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับ
3.ขั้นรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืยยัน อาจทำใด้โดยการสังเกตหรือการทดลอง
4.ขั้นสรุปผล คือการสรุปว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลักและผล เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา


การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือการบ่งบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัว
ก่อนที่จะทำการทดลองจริง โดยอาศัยทักษะการสังเกต ประสบการณ์ ความรู้เดิม เป็นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น