วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สร้างความเข้าใจแนวปฎิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับงานค้นคว้าอิสระให้กับผู้ปกครองชั้น ป.6

วันพฤหัสฯ ที่ 12 ก.ค. 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประชุมผู้ปกครอง คุณครูได้แจ้งเรื่องค้นคว้าและแนวปฏิบัติกับผู้ปกครอง ป.6 ดังนี้
- หากนักเรียนจะมาทำงานค้นคว้ากับครูที่ปรึกษาในช่วงวันหยุด ไม่อนุญาติให้นักเรียนขับรถมาเอง ให้ผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง
- นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นครูป้อม ครูโอ๋ ล่วงหน้า 3 วันก่อน คุณครูจะได้ทำสื่อสารส่งให้ผู้ปกครองรับทราบ
- งานค้นคว้าปีนี้ไม่ได้เน้นให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะที่โรงเรียนฯ มีเวลาให้สือค้นเพียงพอแล้ว
- ฝากผู้ปกครองช่วยแนะนำ ไม่อยากให้นักเรียนขับรถไปทำงานเป็นกลุ่มในช่วงวันหยุด

 งานค้นคว้าอิสระ มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาตลอด ในการแสวงหาคำตอบอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือ คือ เป็นที่ยอมรับ ได้เนื่องจากใช้การสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การทดสอบหลากหลายมาใช้ในการค้นคว้าอิสระ

งานค้นคว้าอิสระต้อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียน ประกอบกับมีแหล่งค้นคว้า และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอ สามารถศึกษาข้อมูล สำรวจ หรือทดลอง ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

     ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ 1-2 คน ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม ภาระงานของนักเรียน คือต้องมีสมุดบันทึกงานค้นคว้าอิสระ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจอย่างน้อยทุกสัปดาห์ และมีเอกสารรูปเล่มอย่างน้อย 40 หน้า และเป็นงานเขียนด้วยลายมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น